fbpx

Uslovi

U daljem tekstu osnovni pojmovi koje se koriste u PRAVILNIKU jesu:

 • ORGANIZATOR: SBR Series DOO, organizator Serije i trke u Beogradu
 • LOKALNI ORGANIZATOR: pravna lica koja u ime Organizatora tehnički produciraju Trke
 • SERIJA: Sve trke u okviru Serbia Business Run serije
 • TRKA: Pojedinačna manifestacija u jednom gradu, npr Belgarde Business Run
 • KAPITEN: Zaposleni u kompaniji koji je zadužen za prijavu tima i komunikaciju sa ORGANIZATOROM

A) Pravila i propozicije

#1 PRAVO UČEŠĆA NA SERIJI TRKA IMAJU

Sva pravna lica koja posluju na teritoriji Republike Srbije (domaće i strane kompanije sa fanšizama na teritoriji RS)

 1. Kompanije iz privatnog sektora
 2. Preduzetnici
 3. Javna i komunalna preduzeća
 4. Fakulteti, škole, instituti i sve obrazovne ustanove
 5. Udruženja građana
 6. Sportski klubovi

#2 NA SERIJI TRKA NE SMEJU UČESTVOVATI

 1. Sportisti kao članovi sportskih klubova, već samo u svojstvu zaposlenih u kompanijama koje rade (npr Petar Petrović ne može nastupiti kao član  “BRC Gym”, a može ako je zaposlen kao trener, menadžer ili slično u “BRC Gym”).
 2. Maloletne osobe
 3. Osobe koje nisu zaposlene u kompaniji za koju žele da nastupe

#3 REGISTRACIJA I PRIJAVA TAKMIČARA

Prijava takmičara vrši se registrovanjem kompanije na našem sistemu za prijavu. Kapiten tima otvara nalog za kompaniju samo jednom. Nakon registrovanja kompanije vršite rezervaciju mesta za jednu ili više trka na kojima nastupate u seriji.

#4 VALIDNOST I POTVRDA PRIJAVE

Samim činom registracije na sistem i prijavom vaših takmičara rezervisali ste određeni broj mesta za vaše kolege, međutim, tek nakon uplate sredstava na naš račun, a po predračunu koji vam registracioni sistem šalje, vaša prijava je validna i našem timu ste dali zeleno svetlo za pripremu vaših startnih paketa.

Ukoliko vaša kompanija, zbog svojih internih procedura, nije u mogućnosti da uplatu izvrši u naznačenom roku ali ipak želi da nastupi na našim događajima, u obavezi ste da nam učešće potvrdite putem mejla.

#5 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena startnine za vaš tim zavisi od vremena (datuma) vaše uplate, a ne od datuma registracije i rezervacije vaših mesta na trci. To znači da se cena i vašeg predračuna menja u zavisnosti promene datuma nivoa cene.

 • NIVO 1 “Rane uplate”* 
 • NIVO 2 “Regularne uplate”* 
 • NIVO 3 “Kasne uplate”*

*Za tačne cene i datume nivoa pogledajte stranice svake pojedinačne Trke u Seriji trka.

Nakon svake rezervacije, prijavni sistem šalje KAPITENU predračun po kome je neophodno da izvršite uplatu. Tek nakon uplate obezbedili ste mesta i potvrdili učešće za vaše kolege u vašem timu.

Ukoliko rezervaciju napravite u periodu ranih uplata, a uplatu NE IZVRŠITE do naznačenog datuma, sistem će vam automatski generisati NOVI PREDRAČUN SA NOVOM, VEĆOM CENOM startnine kao i novim rokom za plaćanje.

Ovo važi za svaki od navedena tri perioda. Nakon svake uplate avansne račune vam dostavljamo kroz SEF (sistem elektronskih faktura), a ukoliko niste korisnici SEFa bićete u mogućnosti da na svom nalogu preuzmete svoje avansne račune. Finalne račune, po istom principu, dostavljamo nakon trke.

Uplate od strane fizičkih lica nisu moguće.

#6 POVRAĆAJ NOVCA

Ukoliko nakon uplate startnina odustanete od učešća kao kompanija, ORGANIZATOR nije u obavezi da vam izvrši povraćaj novca.

Ukoliko dođe do odustajanja jednog ili više članova tima, moguće je preneti startninu na drugu osobu, ali nije moguće izvršiti povraćaj novca.

Organizator se obavezuje da vašoj kompaniji izradi onaj broj startnih paketa za koji je vaša kompanije izvršila uplatu, bez obzira na stvaran broj učesnika na trci.

#7 BROJ TAKMIČARA U TIMU

Svaka kompanija može prijaviti minimum jednog predstavnika na trci dok gornja granica nije definisana. Svi prijavljeni ispred jedne kompanije čine jedan tim. U takmičenju za timske nagrade učestvuju samo kompanije sa tri ili više članova.

#8 IZMENE U TIMU I KASNE IZMENE

Sve izmene (dodavanje novih članova tima i izmena postojećih članova tima) u vašem timu kroz sistem su moguće do kraja Regularnih uplata kada šaljemo brojeve na štamu i objavljuvjemo startnu listu, što znači da se personalizovani brojevi dobijaju samo ukoliko nam sve podatke dostavite do kraja Regularnih uplata.

Kasne izmene su sve izmene koje želite da napravite nakon objavljivanja startne liste.

Kasne izmene članova tima ste u OBAVEZI da prijavite putem posebnog formulara, kako bi regularnost takmičenja bila postignuta.

Super kasne izmene su one nastale dva dana pred trku, a njih nam javljate ISKLJIČIVO telefonom. Ove super kasne izmene beležiće se u finalnim rezultatima nakon trke i nakon perioda žalbi.

Za sve kasne izmene startni paket (ime na startnom brojem, veličina i pol majice) ostaje isti kao pre zatvaranja prijavnog sistema.

B) IZJAVA O OSLOBAĐANJU ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

#1 OPŠTI USLOVI

Kao uslov mog učešća na SERIJI TRKA izjavljujem da sam se dobrovoljno prijavio i da na njemu nastupam kao takmičar isključivo na sopstvenu odgovornost te da sam upoznat sa mogućim rizicima učešća. Samom prijavom prihvatam sledeće uslove:

Oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe za eventualne nezgode, povrede, narušeno zdravstveno stanje i svake druge materijalne i nematerijalne štete koje sam prouzrokovao ili pretrpeo, a koje mogu nastati kao posledica mog učestvovanja u takmičenju, te se odričem prava na naknadu štete sa navedenih osnova.

#2 MEDIJSKA SAOPŠTENjA

Upoznat sam da su svi video i audio zapisi takmičara, snimljeni od strane ORGANIZATORA za vreme odvijanja takmičenja, vlasništvo organizatora, te se prihvatanjem ovih uslova odričem svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korišćenje tih materijala. Saglasan sam sa tim da organizator zadržava sva prava na korišćenje, kopiranje i distribuciju svih snimljenih audio, video i foto materijala.

#3 POŠTOVANjE PRAVILA

Izjavljujem da sam upoznat sa PRAVILIMA I PROPOZICIJAMA, te potpisivanjem ove Izjave potvrđujem da ista razumem i prihvatam. Obavezujem se da ću se pridržavati svih pravila i svih pisanih i usmenih uputstava datih od strane ovlašćenih lica na takmičenju. Prihvatam da ne poštovanje naznačenih pravila sa moje strane može imati za posledicu isključenje iz trke i/ili diskvalifikaciju, bez prava povraćaja startnine.

#4 DOKAZ O RADNOM ODNOSU

ORGANIZATOR zadržava pravo da u svakom trenutku, od kompanije, zatraži dokaz o postojanju radnog odnosa sa učesnikom trke. U slučaju da učesnik nije u radnom odnosu sa kompanijom ORGANOZATOR zadržava pravo da diskvalifikuje tog učesnika ili ceo tim.

#5 IZJAVA O ZDRAVSTVENOM STANjU

Izjavljujem da sam u dobrom zdravstvenom stanju za učestvovanje na SERIJI TRKA i da sam obavio lekarski pregled. Potvrđujem da sam svestan svih rizika koje učestvovanje na SERIJI TRKA nosi i oslobađam odgovornosti organizatora, ostale takmičare i treće osobe od bilo kakvih nezgoda, povreda ili narušavanja zdravstvenog stanja koje mogu nastati kao posledica učestvovanja u SERIJI TRKA.

#6 MEDICINSKO SAOPŠTENjE

U slučaju povrede ili narušenog zdravstvenog stanja kao posledice učešća u SERIJI TRKA, ovlašćujem prisutno medicinsko osoblje, da u apsolutnoj diskreciji sprovedu potreban ili poželjan medicinski tretman. Takođe, pristajem da medicinsko osoblje u moje ime delegira potrebno lečenje drugom lekaru nadležnom za tu svrhu.

#7 OTKAZIVANJE DOGAĐAJA

Otkazivanje događaja ili promena u rasporedu događaja i-ili bilo koja druga promena koja odstupa od objavljenih informacija, zbog nepredviđenih okolnosti, jake kiše, poplave i sl. ne predstavljaju kršenje sporazuma organizatora, a učesnik nema pravo na obeštećenje i / ili povraćaj novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, drugog datuma, u meri u kojoj je to moguće.

C) OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sva lica moraju biti obaveštena i dati saglasnost na obradu njihovih ličnih podataka, prenošenje tih podataka trećim licima, i njihovo iznošenje u druge zemlje.  ORGANIZATOR upućuje ovo obaveštenje kako bismo Vas obavestili o svojoj politici u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti, kao i da bismo dobili Vaš pristanak za obradu nekih podataka o ličnosti.

#1 PODACI KOJE SKUPLJAMO

U svrhu organizacije SERIJE TRKE  kao i u svrhu obrade REZULTATA kao i brze i pravovremene reakcije u slučaju VANREDNIH OKOLONOSTI koje se tiču i bezbednosti učesnika, potrebno je izvršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

ORGANIZATOR prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime
 • Prezime
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Email
 • Broj telefona
 • Veličina majice
 • Kompanija u kojoj ste zaposleni
 • Radna pozicija
 • Sektor u kompaniji
 • Koliko puta nedeljno trčite
 • Najduža trka do sada

#2 AKTIVNOSTI SA PODACIMA

Po prikupljanju navedenih podataka o ličnosti, biće preduzete sledeće aktivnosti u pogledu obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, prilagođavanje, prikrivanje.

#3 DELJENJE PODATAKA SA TREĆOM STRANOM

Za potrebe organizovanja trka i prodaje kotizacija, sledeći podaci kapitena timova biće podeljeni sa lokalnim partnerima: Kompanija u kojoj ste zaposeni, Ime, Prezime, Broj telefona, Email

Za potrebe elektronskog merenja vremena i štampanja personalizovanih startnih brojeva, ORGANIZATOR će sa meriocem vremena podeliti sledeće podatke o takmičarima: Ime i Prezime, Pol, Kompanija u kojoj ste zaposleni.

Za ptrebe pronalaženja personalnih fotografija i dostavljanja istih učesnicima koji ih kupe, sa trećim licem biće podeljeni sledeći podaci: Startni broj učesnika, Ime, Prezime, Kompanija u kojoj ste zaposleni.

Za potrebe štampanja majici za učesnike ORGANIZATOR neće deliti lične podatke učesnika, već samo anonimni raster veličina majici po polu i veličini.

#4 JAVNO OBJALJIVANJE PODATAKA

Za potrebe izlistavanja zvaničnih rezultata trke, regularnosti takmičenja i dodele nagrada, ORGANIZATOR će objaviti rang listu učesnika i u tom trenutku publikovaće sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime
 • Prezime
 • Pol
 • Ime kompanije

#5 ZAŠTITA PODATAKA

ORGANIZATOR preuzima obavezu da na odgovarajući način zaštiti prikupljene podatke od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. ORGANIZATOR će preuzeti sve neophodne mere sa aspekta tehničke zaštite, ljudskih resursa i organizacionih mera kako bi osigurali zaštitu u skladu sa uspostavljenim standardima, kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, štete, neovlašćenog pristupa, izmena, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, kao i da uspostavi obavezu čuvanja podataka o ličnosti kao poverljive informacije za sva lica koja budu uključena u obradu podataka o ličnosti.

#6 OPOZIV

U skladu sa Zakonom, Vi imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, pisanim ili usmenim putem, u kom slučaju postoji mogućnost Vaše odgovornosti za štetu koja nastane usled takvog opoziva pristanka. Svaki vid obrade podataka o ličnosti posle opoziva pristanka na obradu smatraće se nedozvoljenim. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, ovlašćeni ste da zahtevate od ORGANIZATORA ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid obrade.

#7 DODATNE INFORAMCIJE

Nedozvoljena obrada može proizvesti krivičnu i ugovornu odgovornost ORGANIZATORA. Za sva pitanja u  pogledu gore iznetih informacija, molimo Vas obratite se putem elektronske pošte na kontakt@serbiabusinessrun.com.