fbpx

HomeAktuelne vestiBlogDa li je potrebno plaćati porez na rekreaciju i timbilding zaposlenih?

Da li je potrebno plaćati porez na rekreaciju i timbilding zaposlenih?

Svaka odgovorna kompanija nastoji da stvori prijatno okruženje za zaposlene, da među njima razvije timski duh i što bolje međuljudske odnose, a što su preduslovi da njihovi zaposleni ostvaruju dobre rezultate i budu produktivni i motivisani.

U poslednje vreme za postizanje takvog cilja sve je popularniji team building. Kompanije organizuju različite vidove rekreacija za svoje zaposlene, od onih koji se održavaju u samim prostorijama kompanije, preko različitih vidova kolektivnih rekreacija i organizovanja događaja koji su usmereni na izgradnju dobrih odnosa između samih zaposlenih, kao i zaposlenih i poslodavaca.

IT kompanije u Srbiji prednjače u organizovanju različitih vidova team building-a, tako da će ih zakonske novine naročito obradovati.

Porez na rekreaciju zaposlenih, šta se promenilo?

Naime, do 01.01.2019. godine troškovi team building-a, organizovanja rekreacija i sportskih događaja su se smatrali zaradom u vidu činjenja pogodnosti zaposlenom, tako da su kompanije na ove izdatke plaćale porez na zaradu, kao i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade.

Međutim, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana troškovi team building-a ne podležu oporezivanju ukoliko su ispunjeni određeni (pod)zakonski uslovi.

Stupanjem na snagu Pravilnika o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene preciznije su definisani uslovi koje kompanije moraju da ispune, kako bi bile oslobođene od plaćanja poreza po ovom osnovu.

Znači, kompanije će moći za svoje zaposlene da, na primer: kupe sprave za vežbanje koje će se nalaziti u okviru poslovnih prostorija, da zakupe salu za košarku ili mali fudbali, odvedu ih na planinarenje ili na večeru, bez obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zaradu.

Ovi izdaci, sada se smatraju troškom poslovanja same kompanije.

Da bi ostvarile pravo na poresko oslobođenje, kompanije moraju za početak ispuniti dva opšta uslova:

 • Da se aktivnosti team building-a sprovode u skladu sa aktima kompanije. To znači da interni akti moraju stručno da budu sačinjeni, kako bi se ostvarila pogodnost.
 • Da svi zaposleni u kompaniji imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, odnosno rekreaciju koja podrazumeva istu vrstu sportske aktivnosti ili discipline, korišćenje istih sportskih terena ili sadržaja za svakog zaposlenog. Drugim rečima, takva rekreacija podrazumeva istog pružaoca usluga, odnosno istog organizatora pružanja usluga, za svakog zaposlenog.

Drugi uslov ne mora biti ispunjen ukoliko kompanija na osnovu odgovarajuće dokumentacije potvrdi da određeni zaposleni ili grupa zaposlenih ima potrebu za rekreacijom drugačije vrste, kvaliteta i obima u odnosu na druge zaposlene.

Poreskom oslobođenju podležu izdaci kompanije:

 • u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu;
 • u cilju kolektivne rekreacije zaposlenih;
 • u cilju organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji; boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca (team building).

Rekreacija zaposlenih na radnom mestu

Troškovi rekreacije zaposlenih na radnom mestu predstavljaju izdatke za izgradnju i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu. Kompanije ispunjavaju uslove za poresko oslobođenje ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • ako su takvi izdaci kompanije dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdataka;
  ako je plaćanja u vezi sa izdacima kompanija vršila direktno na račun dobavljača;
 • ako je opštim aktom kompanije uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi kompanija ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju;
 • ako je opštim aktom kompanije uređeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Ipak, ukoliko je zbog većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih specifičnosti poslovanja kompanije otežano korišćenje prostorija, odnosno opreme za rekreaciju svim zaposlenima, pravo na poresko oslobođenje kompanije mogu ostvariti ukoliko obezbede druge sopstvene prostorije ili opremu koje omogućavaju adekvatnu rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima i to predvide opštim aktom.

Pri tom, pod rekreacijom zakonodavac podrazumeva svaku vrstu sportske aktivnosti u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih, nezavisno od vrste sportskih rekvizita ili prostorija koje mogu da koriste svi zaposleni pod jednakim uslovima.

Kolektivna rekreacija zaposlenih

Kompanije će dobiti mogućnost za poresko oslobođenje ukoliko ispune sledeće uslove:

 • ako je opštim aktom kompanije uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na način da se vrši naknada troškova po tom osnovu,
 • ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima, odnosno da je iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene;
 • ako je takva naknada troškova dokumentovana na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;
 • ako se naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši direktnim plaćanjem na račun dobavljača

Šta podrazumeva kolektivnu rekreaciju zaposlenih:

 • obezbeđivanje zaposlenima koišćenja teretane, bazne, sportskih teretna i sl.;
 •  zakup termina u objektu podobnom za rekreaciju;
 • obezbeđivanje sportskih i rekreativnih usluga pod uslovom da je svim zaposlenima dostupna takva usluga pod istim uslovima.

Ukoliko niste u mogućnosti da svim zaposlenima u isto vreme i na istom mestu omogućite kolektivnu rekreaciju, primenjuje se isto pravilo kao i kod organizovanja rekreacije zaposlenih na radnom mestu. Drugim rečima, potrebno je da omogućite adekvatan vremenski i prostorni raspored koji će omogućiti zaposlenima rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, te da je to posebno predviđeno i obrazloženo opštim aktom.

Sportski događaji i team building

Ovaj vid rekreacije podrazumeva poboljšanje zdravlja zaposlenih, odnosno izgradnju boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca. Pod ovu kategoriju bi spadali troškovi koje ste imali za escape room, paint ball ili ako ste Vaše zaposlene odveli u adrenalin park.

Koji su uslovi za oslobođenje?

 • Događaji odnosno aktivnosti treba da budu uređeni internim aktima poslodavca;
 • Pravno na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima ima značajan broj zaposlenih (najmanje 70% zaposlenih);
 • Učinjeni troškovi dokumentovani su na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;
 • Poslodavac plaćanja vrši direktno na račundobavljača.

Što više (zaposlenih), to bolje

Da bi izdaci za sportske događaje i team building bili neoporezivi, potrebno je da učešće u aktivnostima uzme barem 70% zaposlenih, a broj zaposlenih mora činiti barem 70% svih zaposlenih jedne kompanije.

Pri tome, ukoliko kompanija zbog većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih opravdanih specifičnosti poslovanja, organizuje više pojedinačnih sportskih događaja, odnosno aktivnosti pri čemu se njihova vrsta i obim mogu razlikovati u vezi sa tim okolnostima i specifičnostima, smatra se da je uslov ispunjen, ako najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u toj poslovnoj godini ima pravo učešća na tim događajima, odnosno aktivnostima.

Kao dokaz je potrebno da kompanija priloži odgovarajuću dokumentaciju koja sadrži podatke o upućenom pozivu za prisustvovanje sportskim događajima, odnosno aktivnostima i evidenciju prisustva.

Posebno je važno naglasiti da se i oni zaposleni koji su sprečeni da učestvuju u ovim aktivnostima (zbog bolovanja, godišnjeg odmora i drugih osnovanih razloga za odsustvo sa rada), uračunavaju u broj zaposlenih koji su koristili pravo učešća na tim događajima, odnosno aktivnostima.

Da li se obračunavaju doprinosi u situaciji kada su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje?

Odgovor je ne!

Ukoliko su ispunjeni uslovi pod kojima se može ostvariti poresko oslobođenje po osnovu organizovanja prethodno navedenih aktivnosti, poslodavac, osim što je oslobođen obračuna poreza na zarade, nema obavezu da prilikom naknade ovih troškova obračuna ni doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ovakav poreski tretman svakako će podstaći kompanije da organizuju različite vidove rekreacija za svoje zaposlene u još većoj meri, nego u odnosu na period kada su se na ove izdatke plaćali porezi i doprinosi.

Međutim, prilikom organizovanja rekreacija, važno je da kompanije obrate posebnu pažnju na sve uslove koji su propisani kako Zakom o porezu na dohodak građana, tako i Pravilnikom o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene, kako bi ispunile sve zakonske uslove za poresko oslobođenje.

Tekst preuzet sa sajta ifit.rs